Skip to main content

Паняцце сімфоніі ў эклезіялогіі: адказ Айцоў Касцёла.

  • 2 студзеня, 2024
  • кс. Раман Суша

У даследаванні ранніх Айцоў Касцёла варта звярнуць увагу на паняцце касмічнай сімпатыі (sympátheia) – філасофскае вучэнне аб сувязі рэчаў і людзей у свеце. Дадзенае паняцце не абмяжоўваецца толькі сусветнымі з’явамі, але цесна звязана з жыццём самога Касцёла. Дзякуючы такім тэолагам як Базыль Вялікі, мы разглядаем сімпатыю як адну з асноўных функцый Касцёла.

Гармонія як сугучча канфліктных элементаў падобна музыцы

У некаторых Айцоў Касцёла паняцце су-адчування або сімпатыі (sympátheia) не абмяжоўваецца выключна космасам, але распаўсюджваецца непасрэдна на жыццё самога Касцёла. Базыль Вялікі, напрыклад, лічыць сімпатыю (sympátheia) адным з асноўных слупоў у адносінах паміж членамі Цела Хрыста (Касцёла) на прыкладзе людскога цела:

«Ο μεν γαρ θεος έθετο [τὰ] μελη εν τω σωματι, εν έκαστον αυτων, καθως ηθελησεν»
«Але Бог размясціў члены ў целе, у кожным з іх [у кожным целе], як пажадаў»
«Τὰ μεντου μελη το αυτο μεριμνωσιν υπερ αλλήλων, κατα την πνευματικην κοινωνιαν και της συμπαθειας αυτοις υπαρχουσης»
«Аднак члены аднолькава клапоцяцца адзін пра аднаго, маючы сімпатыю, паводле духоўнай еднасці»
Базыль Вялікі, Дух Святы, XXVI, 61[1]

Ідэя адзінства ў розных яго праявах з’яўляецца фундаментальным прынцыпам не толькі для Базыля, а і для ўсіх трох выбітных айцоў, на якіх моцна паўплывала платонаўская традыцыя: Арыгена Александрыйскага, Грыгорыя Нісскага і Евагрыя Панційскага. Усе тры аўтара надаюць выключнае значэнне гармоніі (ἁρµονία, συµφωνία, σύµπνοια), згодзе (ὁµόνοια) і еднасці (ἑνότης, ἕν, µονάς) [1].

У прыватнасці, Айцы Касцёла разглядаюць згоду і еднасць народаў менавіта ўнутры Касцёла. Згодна з іх падыходам, прынцып сімпатыі (συμπάθεια), асабліва ў тэкстах Грыгорыя з Ніссы, выяўляецца праз наступныя роднасныя паняцці:

  • Гармонія (αρμονία) – уяўляе сабой сугучча неаднародных, а часам і супрацьлеглых (канфліктных) элементаў. Клаўдыё Марэскіні заўважае, што тэрмін συμπάθεια мае на ўвазе «гарманічнае адзінства членаў цела»[2].
  • Сімфонія (συμφωνία, сугучча) – тэрмін, які выкарыстоўваўся як у музыцы, так і ў старажытныя часы ў дачыненні да гармоніі паміж часткамі.

Важны аспект, які можа застацца незаўважаным: ідэя гармоніі ўключае неабходнасць канструктыўнага канфлікту, а не яго пазбяганне. Як і ў музычным творы, канфлікт не разбурае, а хутчэй развівае кампазіцыю Касцёла.

Дыхаць разам

Дбайнае вывучэнне серыі даследаванняў паказвае, што ў стоікаў і неаплатонікаў, у Базыля Вялікага і Грыгорыя Нісскага канцэпцыі сімпатыі (συμπάθεια) і саўдзельнага дыхання (σύμπνοια) роднасныя[3]. Апошні тэрмін (sympnoia), які абазначае сумеснае дыханне[4], ахоплівае шырокі спектр функцый. Грыгорый выкарыстоўвае яго галоўным чынам для абазначэння двух тыпаў адзінства: жывога адзінства членаў чалавечага цела[5] і ідэі, што ўвесь сусвет дыхае разам як адзіны арганізм[6].

З іншага боку, Клімент вызначае ўвесь Касцёл як «адзінае дыханне» (ἡ σύμπνοια) вернікаў[7]. Гэтая касцёльная ідэнтычнасць, прынцып агульнага дыхання (σύμπνοια), або канспірацыі (ад лац. conspiratio – згода, гармонія, змова), у асноўным тычыцца малітоўнага жыцця і літургіі, але датычыць таксама і практыкі: гэта дыханне становіцца кадзілам, «складаным з многіх моваў і галасоў на шляху малітвы» («τὸ ἐκ πολλῶν γλωσσῶν τε καὶ φωνῶν κατὰ τὴν εὐχήν συγκείμεν ον»), падкрэсліваючы сувязь паміж фізічным вымаўленнем слова і вылучэннем дыму кадзіла[8].

Нарэшце, гэты тэрмін удакладняе, што адзінства – σύμπνοια – паміж Створцам і стварэннем было «разарвана», але дзякуючы ахвяры Хрыста на Крыжы рэалізуецца эсхаталагічная (канчатковая) сімфонія συμφωνία (пар. Флп 2, 10) як «аднаўленне агульнай хвалы» і «аб’яднанне народаў у Касцёле» [9].

У прадстаўленых тэкстах неабходна ўсвядоміць, што сутнасць зусім не зводзіцца да элементарнага спачування (συμπάθεια), а заключаецца ў глыбокім і малітоўным сумесным дыханні (σύμπνοια), у здабыванні духоўнай ежы з крыніц святасці, такіх як Святое Пісанне, Адарацыя і Эўхарыстыя. Характэрна, што існуе небяспечная тэндэнцыя да абмяжоўвання досведу веры выключна эмацыйным ці духоўным суперажываннем, ухіляючы неабходнасць у сталым звароце да святых крыніц. Такая тэндэнцыя непазбежна вядзе да павярхоўнага, сентыментальнага разумення веры, якое лёгка змешваецца з аналагічнымі перажываннямі, якія прысутнічаюць у адносінах, захапленнях, кіно, відэагульнях і г.д. Таму сутнасць гармоніі заключаецца не толькі ў праяве спачування, а ва ўменні выяўляць крыніцу духоўнага дыхання і натхняць іншых да гэтага імкнення. Дарэчы, гэтаму шляху прысвечаны творы святога Яна ад Крыжа, асабліва ў яго працах аб “ночы пачуццяў” і “ночы духу”, якія даюць каштоўны гід для тых, хто жадае глыбока ўсвядоміць крыніцу духоўнага жыцця, таксама апісаны ў вучэнні Айцоў Касцёла.

Заключэнне

Вывучэнне паняццяў сімпатыі і сумеснага дыхання ў айцоў Касцёла раскрывае глыбокія карані хрысціянскай еднасці. Сувязь гэтых канцэпцый з паняццем сінадальнасці становіцца ключом да разумення адзінства ў Касцёле, набываючы хрысталагічную значнасць.

Сінадальнасць, па сутнасці, хрысталагічная, бо яна пазбаўлена сэнсу без прысутнасці Хрыста. Ён, як той, хто аднавіў пасляграхоўную сувязь паміж Створцам і стварэннем, з’яўляецца крыніцай еднасці (σύμπνοια). Сінадальнасць становіцца не проста структурным элементам Касцёла, але і праяўленнем гармоніі, адноўленай праз Хрыста.

Маральнае адлюстраванне гэтага дару заключаецца ў клопаце (merimna) членаў Касцёла адзін пра аднаго, асабліва ў канфліктны і крызісны час. Менавіта ў такім разуменні любові і ўзнікае ўсялякае духоўнае адзінства (πνευματικην κοινωνιαν).

Перайсці да спісу ўсіх тэм праекта.


[1] Cf. Ramelli, I., «Harmony between Arkhē and Telos in Patristic Platonism and the Imagery of Astronomical Harmony Applied to Apokatastasis», in The International Journal of the Platonic Tradition 7 (2013), 1-3.

[2] Cf. Moreschini, C., Storia della filosofia patristica, Morcelliana, Brescia 2005, 529.

[3] Cf. Daniélou, J., L’essere e il tempo in Gregorio di Nissa, Arkeios, Roma 1991, 89, Cf. Алиева, О., Свт. Василий Великий. На слова: Внемли себе, Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, Москва 2016, 40-42. Cf. Лосский, Н., Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция, Республика, Москва 1995, 87. Cf. Boersma, H., Embodiment and Virtue in Gregory of Nyssa. An Anagogical Approach, Oxford University Press, Oxford 2013, 76.

[4] Cf. Laurand, V., «La sympathie universelle: union et séparation», in Revue de métaphysique et de morale, 48 (2005),, 517.

[5] Cf. Daniélou, L’essere e il tempo, 81.

[6] Cf. Karimpumannil, G., Paulos Mar Gregorios: A Reader, Fortress Press, Minneapolis 2017, 142.

[7] Clemens Alexandrinus, Stromateis, VII, 6, 32, ed. SC 428, 118.

[8] Cf. Betancourt, R., Sight, Touch, and Imagination in Byzantium, Cambridge University Press, New York 2018, 302.

[9] «Omnibus linguis conspirantes hymnum dicebant Deo, spiritu ad unitatem redigente distantes tribus», Irenaeus, Adv. haer. III, 17, 2, ed. SC 211, 330. 


[1] Basilius Magnus, De Spiritu Sancto, XXVI, 61, ed. CCSG 17 bis, 470-471.